Голоси з Волинського Полісся

golosy_polisya

golosy_polisya2

Голоси з Волинського Полісся (Тексти). ‒ Луцьк : Вежа, 2010. ­‒ 542 с. + 2 DVD.

“Говірки Волинського Полісся, тобто волинсько-поліські, – це ядро західнополіського діалекту, вони побутують у населених пунктах центральної та північної частини Волинської області, а також у Зарічнянському районі Рівненської області. Отже, периферійними західнополіськими говірками можна тепер уважати берестейські (Республіка Білорусь) та підляські (Республіка Польща).

Магнітофонні записи розповідей діалектоносіїв зроблені упродовж 1980–2010 років, причому в деяких населених пунктах у різні роки і від різних інформаторів (пор.: записи із сіл Залісся, Пульмо, Сильно та ін.).  Обсяг цих текстів теж різний – від півсторінки до понад трьох десятків. Різноманітна і тематика: тут розповіді про своє життя-буття, про пережите у роки війни, про цікавий випадок, перекази про незвичайні події, крім цього, у збірник обмежено включені і фольклорні твори, зокрема пісні (див. тематику розповідей).

<…>

Особливістю цього видання є те, що на доданих дисках подані лише відеозаписи з деяких населених пунктів, причому коментар до таких текстів значно ширший, ніж до звичайних магнітофонних записів, адже тут зафіксовані жести та міміка оповідачів, пор.:

[Що ви знаєте про Куприсів?] / |мати по-|мойему укра|йінка / (покрутила головою) а: (сумніваючись) // чи |мати по|л´ачка а |бат´ко укра|йінец´ / |шото в них од|не |шото // то во|ни |вийіхали (примруживши очі) дес´ в б’іло|рус´ійу / дес´ ту|да (махнула рукою перед собою) / дес´ ту|да (ще раз махнула) во|ни по|йіхали //

[Де вони жили?] / де жи|ли? / (з готовністю) а от / вам пока|жу |зара |хату // (підійшла ближче до дороги) йак от пово|рот (показує вказівним пальцем лівої руки) та ма|лен´ка ха|тина / |буде с |ц´ейі сторо|ни (правою рукою показує праворуч) // а: / а |то / йак то пол´о|ва та|мо до|рога (вказує лівою рукою) / а |то д|руга / та|ка му|рована (підтвердила кивком голови) / то: //

Для зручності користування діалектні слова пояснюємо після текстів з кожного населеного пункту”.

З передмови, 5­‒6 стор.

 

/ в нас був та|к’іĭ д´іт / (сміється) / м’іĭ д´іт був / шо виін / е / |тайаґби був при|ручани до… / до |руж:а // то |л´уде ĭдут´ |паску с´ва|тити / а вин ĭде за |церкву в|ложит´ і стри|л´айе дл´а |того шоб / шоб зв’іри|на ĭшла на |його / з о|хот… // шоб йак |буде о|хотитис´а шоб |добре на |його зв’іри|на ĭшла //

В нас був такíй діт (сміється), мій діт був, шо вин, е, тáяґби був прирýчани до… до рýжжа. То лю́де йдуть пáску сьватúти, а вин йде за цéркву, влóжить і стриля́є для тóго, шоб… шоб зв’іринá йшла на йóго з охóт… Шоб як бýде охóтитися, шоб дóбре на йóго звіринá йшла.

С. А. Гонтар, с. Журавичі Ківерцівського району Волинської області, 368‒369 стор.