Публікації

1. Обговорення підручників // Українська мова і література в школі. – 1974. – №7. – С.80.

2. Що дивляться учні? // Новини кіноекрану. – 1977. – №6. – С.12.

3. Тренувальні вправи до теми “Культура мови і стилістика” // Українська мова і література в школі. – 1979. – №4. – С.53-59.

4. Дидактичний матеріал з олімпійської тематики // Українська мова і література в школі. – 1979. – №11. – С.46-49.

5. Улюблена народом ріка // Культура слова. – Випуск  21. – К., 1981. – С.68-72.

6. Мисливська лексика західнополіських говорів з погляду походження // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: Тези доповідей. – Ужгород, 1982. – С.71-72.

7. Опрацювання теми “Поняття про сучасну українську літературну мову. Діалекти української мови” у ХVІІІ класі // Українська мова і література в школі. – 1983. – №2. – С.54-57.

8. Мисливська лексика української мови // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі: Тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1983. – С.175-176.

9. Распределение изоглосс охотничьей лексики в западнополесских говорах украинского языка // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений. – Т.ІІ. – М., 1984. – С.113-114.

10. Атлас охотничьей лексики // Ареальные исследования в языкознании и этнографии: Тезисы. – Уфа, 1985. – С.7-8.

11. Охотничья лексика западнополесских говоров: Автореферат дис. … канд. филол. наук. – Ужгород, 1986. – 20с.

12. На заняттях мовного гуртка // Українська мова і література в школі. – 1986. – №4. – С.62-65.

13. Роль навчально-педагогічної гри у підготовці майбутнього класовода // Проблеми формування особистості вчителя в педагогічному вузі: Тези доповідей науково-практичного семінару. 15-16 липня 1988 року. – Луцьк, 1988. – С.113.

14. Інтернаціональне виховання на уроках української мови під час вивчення питань загального мовознавства // Виховання учнів початкових класів у процесі навчально-пізнавальної діяльності: Методичні рекомендації для вчителів початкових класів. – Луцьк, 1988. – С.17-25.

15. Деякі особливості володимир-волинських говірок // Минуле і сучасне Волині: Тези доповідей та повідомлень ІІ-ої Волинської історико-краєзнавчої конференції, 26-28 травня 1988р. – Частина ІІ. – Луцьк, 1988. – С.184-187.

16. Білоруське слово в українських школах // Українська мова і література в школі. – 1989. – №2. – С.42-52.

17. Гігієнічне виховання на уроках рідної мови в початкових класах: Методичні рекомендації на допомогу вчителям початкових класів. – Луцьк, 1989. – 36с.     /у співавторстві/

18. Лексика берестейських говірок  і  “поліська волода” // Науково-технічна революція і сучасні процеси розвитку лексики української народно-розмовної мови: Тези доповідей республіканської конференції. Ужгород, листопад 1989р. – Ужгород, 1989. – С.6-8.

19. Західнополіська лексика в “Словарі української мови” // Минуле і сучасне Волині: Тези доповідей і повідомлень ІІІ-ої Волинської історико-краєзнавчої конференції. – Луцьк, 1989. – С.254-256.

20. Програма занять з української мови для слухачів факультету майбутнього педагога (відділення підготовки вчителів початкових класів). – Луцьк, 1989. – 20с.   /у співавторстві/

21. Діалектне членування Західного Полісся // Jітвjежа (поліська) штудіjно-прахтыцька конфырэнция: Тэзы проказэj (13-14 априля 1990р.). – Пынськ, 1990. – С.63-65.

22. Станьмо на сторожі слова! // Українська мова і література в школі. – 1990. – №5. – С.61-65.

23. Уживання мисливської лексики в переносному значенні // Українська мова і література в школі. – 1990. – №12. – С.63-67.

24. Леся Українка і діти // Леся Українка: Особистість. Творчість. Доля: Тези доповідей та повідомлень на міжвузівській науково-методичній конференції, присвяченій 120-річчю від дня народження Лесі Українки. – Луцьк, 1991. – С.60-62.

25. Програма для збирання матеріалів до Лінгвістичного атласу Західного Полісся. – Луцьк, 1991. – 16с.

26. Наш краянин в Австралії // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю: Тези доповідей та повідомлень V Волинської історико-краєзнавчої конференції, 11-13 жовтня 1991р. – Луцьк, 1991. – С.186-187.

27. До питання про виникнення прізвиськ // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези регіональної наукової конференції 14-16 листопада 1991р. – Рівне, 1991. – С.85-87.

28. Лексичні карти в культурологічному атласі // “Атлас історії культури Волинської області”: Тези доповідей і повідомлень республіканської конференції 11-13 грудня 1991р. – Луцьк, 1991. – С.87-89.

29. Словник семантичних діалектизмів Західного Полісся // Поліська дома. – Луцьк, 1991. – С.113-185.

30. Мисливська лексика західнополіського говору (Матеріали до “Лексичного атласу української мови”) // Дослідження з української діалектології: Збірник наукових праць. – К.: Наукова думка, 1991. – С.181-225.

31. Діалектизми в “Етимологічно-семантичному словнику української мови” І.Огієнка // Матеріали ХХХVІІІ наукової конференції професорсько-викладацького складу інституту. – Частина ІІ. – Луцьк, 1992. – С.172.

32. Українське слово в “Нашому слові” // Культура слова. – Вип.43. – К.: Наукова думка, 1992. – С.16-20.

33. Рідна мова в початкових класах як засіб гігієнічного виховання // Вивчення рідної мови і духовний розвиток особистості молодшого школяра в оновленій національній школі. – Умань, 1992. – С. 144-146.   (у співавторстві)

34. Слова з початковим о в західнополіських говірках // Матеріали ХХХІХ наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Луцького педагогічного інституту ім. Лесі Українки. – Частина ІІ. – Луцьк, 1993. – С.204-205.

35. Літописець австралійської україніки // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.434-435.

36. Прізвища і прізвиська у складі мікротопонімів // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.443-444.

37. Волиніана Максима Бойка // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С.463-464.

38. Гігієнічне виховання молодших школярів при вивченні предметів шкільної програми: Посібник для вчителя. – К., 1993. – 103с.                /у співавторстві/

39. Прийменник і префікс за в мікротопонімії Волині та Західного Полісся // Проблеми регіональної ономастики: Тези доповідей і повідомлень наукового семінару. – К., 1994. – С.3-4.

40. Деякі особливості вокалізму прибузьких говірок // Матеріали ХІ наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського держуніверситету. – Частина І. – Луцьк, 1994. – С.17-19.

41. “А хтось же вас народжував, слова…” – Луцьк: Надстир’я, 1993. – 31с.

42. Традиційна народна культура: Питальник для польових експедицій. – К., 1994. – 22с.      /у співавторстві/

43. Питання діалектології в збірниках “Літопис Волині” // Волинь і волинське зарубіжжя: Тези доповідей та повідомлень Міжнародної наукової конференції. – Луцьк, 1994. – С.178-181.

44. Силенська гуторка. – Мельбурн: Спадщина, 1994. – 190 с.

45. Буковинсько-західнополіські паралелі в системі вокалізму // Українська мова на Буковині: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 160-річчю від дня народження Юрія Федьковича. Чернівці, 13-15 жовтня 1994р. – Чернівці: Рута, 1994. – С.19-21.

46. Пам’яті видатного діалектолога // Дукля. – 1995. – №3. – С.72-73.

47. Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки // Дивослово. – 1995. – №2. – С.15-16.

48. Нове дослідження полонізмів в українській мові // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. – 1995. – Т.4. – С.196-199.

49. Арґотизми у складі молодіжного жаргону // Матеріали ХІ І наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Частина І. – Луцьк: Вежа, 1995. – С.11-12.

50. “Старицька мова” (Арґо сліпців-жебраків Західного Полісся) // Slavia Orientalis. – P.XI V. – №2. – Kraków, 1996. – С.229-236.

51. Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся // Slavia Orientalis. – P.XIV. – №2.- Krakόw, 1996. – C.267-277.

52. Про один вид позакласної роботи з мови // Педагогічний пошук: Інформаційно-методичний вісник. – 1996. – Випуск 3 (11). – С.75-78.

53. “Всі України” і “кожна Росія” (Про топоніми з узагальнюючим значенням) // Культура слова. – Випуски 46-47. – К., 1996. – С.79-82.

54. Силенська гуторка. – Друге видання, доповнене. – Луцьк: Вежа, 1996. – 168с.

Рецензії:

 • Славутич Яр. Нова діялектологічна праця // Визвольний Шлях. – 1998. – Ч.5. – С.639. (Лондон – Київ)
 • Мойсієнко В. Силенець про силенців // Волинь – Житомирщина. – Випуск 5. – Житомир, 2000. – С.168-170.
 • Цюриць С. Портрет села у прізвиську; 2.Хай комарики в ступку грають. 3. Забавки із вчора й сьогодні // Філологічні студії. – 2003. – № 2. – С. 141-149.

55. Малопродуктивні способи словотвору (на матеріалі західнополіських говірок) // Мовознавство: Тези та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу україністів. – Харків: Око, 1996. – С.155-160.

56. Іменники з суфіксами ауґментативності у силенській говірці // Науковий вісник ВДУ: Література. Мовознавство. Фольклористика. – Вип.1. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 171-179.

57. Вплив говіркового оточення на арґо жебраків Волині // Полісся: Мова, культура, історія. – Матеріали Міжнародної конференції. – К., 1996. – С. 94-97.

58. “Спакла баба парапачку…”: Складанки-характеристики говірок //    Берегиня. – 1996. – Ч. 3-4. – С. 144-149.

59. Повір’я мисливців Західного Полісся // Древляни: Збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. – Вип. 1. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1996. – С. 183-193.

60. Лексема коляда в говірках західної частини Волині і Полісся // Проблеми успадкування зимових звичаїв та обрядів: Матеріали третьої Міжнародної конференції. – Рівне, 1997. – С. 65-68.

61. Деякі діалектизми в мові переселенців з Холмщини // Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. – Rozprawy Slawistyczne. 12. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1997. – S. 33-39.

62. Західнополіські іменники з суфіксами -ух, -ух-а // Полісся: етнікос, традиції, культура. – Луцьк: Вежа, 1997. – С. 171-180.

63. Складанки-характеристики у західнополіських та суміжних говірках // Український діалектологічний збірник. – Кн. 3. – К.: Довіра, 1997. – С. 75-80.

64. Деякі словотвірні діалектизми у творах Лесі Українки (відсубстантивні суфіксальні іменники) та їх західнополіські відповідники // Науковий вісник ВДУ. – Луцьк: Вежа, 1998. – № 7. – С. 44-46.

65. Іменники з суфіксом -ин-а в українській літературній мові та в західнополіських говірках // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Харків, 1998. – Т.7. – С.123-130.

66. Силенські прізвиська // Przezwiska i przydomki w językach słowiańskich. – Część I. – Rozprawy Slawistyczne. 14. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 1998. – S.39-43.

67. Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект // Урок української. – 1999. – № 2-3. – С. 28-33.

68. Полонізми в західнополіських говірках // Studia nad polszczyzną kresową. – T.IX. – Warszawa: Semper, 1999. – S. 257-303.

69. Повір’я мисливців Західного Полісся // Берегиня. – № 1-2. – 1998. – С. 45-55.

70. Західнополіські деривати з суфіксом -от-а // Ономастика і апелятиви (проблеми словотвірної дериватології): Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 1999. –   С. 3-7.

71. Западнополесские существительные, производные от местоимений и числительных // ІІІ Международный конгресс диалектологов и геолингвистов: Тезисы докладов. – Lublin, 2000. – С. 105.

72. Композитні прикметники в сучасній українській літературній мові і в західнополіському говорі // Науковий вісник ВДУ. Філологічні науки. – Луцьк, 1999. – № 13. – С. 24-27.

73. Прізвиська-композити в говірках Західного Полісся // Słowiańskie composita antroponimiczne. – Rozprawy Slawistyczne. 16. – Lublin, 2000. – S.39-44.

74. Західнополіські деривати з суфіксом -ун // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). – Випуск 2. – Ужгород, 2000. – С.3-9.

75. Словотвір назв християнських свят у західнополіських говірках // Берегиня. – № 3. – 2000. – С. 18-26.

76. Субстантивація в західнополіських говірках // Філологічні студії. – Луцьк, 2000. – № 7. – С. 14-23.

77. Словник західнополіських говірок: У 2-ох томах. – Луцьк: Вежа, 2000.

Рецензії:

 • Григорук В. Колекція рідкісних слів // Луцьк молодий. – 2000. – Ч.42 (62). – 28 грудня.
 • Радіон С. Монументальний твір лінґвістики // Верховина. – 2001. – Ч.8. – С.50-51. (Вікторія, США – Ніжин, Україна)
 • Радіон С. Монументальний твір лінґвістики // Наша Мета. – 2002. – Ч.1 (77). – С.29-30. (Аделаїда)
 • Галас Б. Григорій Аркушин. Словник західнополіських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Випуск 6. Збірник пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – С.340-342.
 • Сабадош І. Українська діалектна лексикографія післявоєнного періоду // Język ukraiński: współczesność – historia. Українська мова: сучасність – історія. – Lublin, 2003. – S.100-101.

78. Західнополіські  нульсуфіксальні іменники // Українське і слов’янське мовознавство: Збірник наукових праць. – Випуск 4. – Ужгород, 2001. – С.65-77.

79. Західнополіські деривати із суфіксом -ох-а // Ukraińskie i polskie gwary pogranicza. – Польсько-українські мовознавчі зустрічі. 1. – Lublin – Łuck, 2001. – C.43-49.

80. “Де має місце дане слово?” // Культура слова. – Випуск 55-56. – К., 2000. – С.132-135.

81. Двочленні назви в говірках Західного Полісся // Філологічні студії. – 2001. – №3. – С.38-45.

82. Міжнародна діалектологічна конференція у Влодаві // Проблеми славістики. – 2001. – №2. – С.59-60.

83. Західнополіські відприслівникові прикметники з формантом -ішн-ій // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2001. – №6. – С.55-58.

84. Словотвір західнополіських займенників // Ukrajinistika na prahu nového století a tisíciletí. – 1. Olomoucké symposium ukrajinistů: Sborník příspĕvků. – Olomouc, 2001. – S.111-117.

85. Арґо лаборів // Проблеми славістики. – 2001. – №3. – С.25-33.

86. Західнополіські деривати з суфіксом -к(-а)  // Мовознавство. – 2001. – № 4. – С.40-46.

87. Cловотвір антропонімів в оповіданнях Лесі Українки на волинську тематику і їх паралелі в сучасних західнополіських говірках // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – 1999. – №10. – С.66-68.

88. Прослідки означеного артикля в західнополіських говірках та його фіксація в творах Лесі Українки // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – 1999. – №15. – С.88-93.

89. Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża (na przykładzie zapisu ze wsi Położewo na Ukrainie) // Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. – Seria wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium “POGRANICZE”. Tom 3. – Lublin, 2001. – S.261-283. (У співавторстві).

90. Польсько-українське порубіжжя у світлі суфіксальної деривації // Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim. – Seria wydawnicza Lubelskiego Konwersatorium “POGRANICZE”. Tom 3. – Lublin, 2001. – S.105-113.

91. Західнополіські прізвиська, утворені лексико-семантичним способом // Acta Onomastica. – Rocník XLI-XLII. – Praha, 2001. – S.7-17.

92. Словотвірна субституція в західнополіських говірках // Науковий вісник ВДУ. – Філологічні науки. – Луцьк, 2000. – № 6. – С.97-103.

93. Композитні іменники в західнополіських говірках // Мовознавство: Доповіді та повідомлення ІV Міжнародного конгресу україністів. Одеса, 26-29 серпня 1999 року. – К.: Пульсари, 2002. – С.124-129.

94. Фонетичні варіанти іменникових суфіксів у західнополіських говірках // Z dialektologii słowiańskiej. – Rozprawy Slawistyczne.19. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2002. – C.109-118.

95. Завваження про українські говірки Північного Підляшшя // Над Бугом і Нарвою. – 2002. – №3. – С.30-31.

96. Арґо лаборів // Slavia Orientalis. – T. LI. – Nr 3. – 2002. – C.447-471.

97. Słowotwórcze osobliwości nadbużańskich gwar // Bug. Rzeka która łączy. – Piaski: Ekologiczny Klub UNESCO, 2002. – S.201-202.

98. Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża ze wsi Położewo na Ukrainie (Część 2: rozdział III. Człowiek, jego dom i obejście) // Bug. Rzeka która łączy. – Piaski: Ekologiczny Klub UNESCO, 2002. – S.190-200. (У співавторстві з Ф.Чижевським).

99. З проблематики українського словотвору (на матеріалі західнополіських говірок) // Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. – Księga jubileuszowa, dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie. – Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. – S.25-32.

100. Західнополіські префіксальні іменники // Проблеми славістики. – Число 2-3.  – Луцьк, 2002. – С.32-51.

101. Словотвір іменника в західнополіському арґо // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Випуск 6. Збірник пам’яті Кирила Галаса. – Ужгород, 2002. – С.241-247.

102. Małe formy folkloru na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim // Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. – T.II. – Ryki, 2003. – S.101-105.

103. Сказав, як два зв’язав: Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині. – Люблін; Луцьк, 2003. – 177с.

Рецензії:

 • Ужченко В.Д. Східноукраїнська фразеологія. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – С.289-290.
 • Дидик-Меуш Г. Серія польсько-українських мовознавчих видань // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Я.Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Видавництво М.П.Коць, 2003. – С. 545.
 • Радіон С. Новий філологічний твір // Верховина (Вікторія, США – Київ, Україна). – 2003. – Число 25. – С.45-46.
 • Коваль-Фучило І. Україністика за межами України // Берегиня. – 2004. – № 1. – С.85-87.

104. Деривати як джерело реконструкції втрачених твірних основ // Język ukraiński: współczesność – historia. – Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003. – S.109-119.

105. Лексикалізація афіксів в українській мові // Українська мова. – 2003. – №3. – С.81-89.

106. Западнополесские существительные, мотивированные числительными // Proceedings of the Third International Congress of Dialectologists and Geolinguists. Lublin, 24-29 July, 2000. – Volume I. – Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2003. – C.51-66.

107. Підляські семантичні діалектизми // Діалектологічні студії. 3: Збірник пам’яті Я.Закревської. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Видавництво М.П.Коць, 2003. – С. 87-104.

108. Словотвір займенників у творах Лесі Українки на волинську тематику та їхні сучасні західнополіські відповідники // Леся Українка і сучасність (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки): Збірник наукових праць. – Луцьк, 2003. – С.369-374.

109. Imiona mieszkańców gminy Wola Uhruska // Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug: Język i kultura. – Wola Uhruska, 2003. – S. 181-195.

110. Motywacja przezwisk mieszkańców Woli Uhruskiej // Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug: Język i kultura. – Wola Uhruska, 2003. – S. 205-210.

111. Енциклопедія гуцульського життя [Рец. на: Janów J. Słownik huculski. – Kraków, 2001. – XXX + 294 s.] // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – Нова серія. – Т. 10. – Харків, 2004. – С. 367 – 371.

112. Іменний словотвір західнополіського говору. – Луцьк: Вежа, 2004. – 764 с.

Рецензія:

 • Сабадош І. Найбільша праця з української дериватології // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – С. 200-202.

113. Cловесна гра: форма і зміст (на матеріалі західнополіських говірок) // Ukrainica I. Současná ukrajinistika: problémy jazyka, literatury a kultury. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. – S.148-151.

114. Іменний словотвір західнополіського говору: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. – К., 2005. – 44 с.

115. Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін: Видавництво обласної друкарні, 2005. – 198 с.

Рецензія:

 • Фроляк Л. Міцне слово легко сказане // Етнолінгвістичні студії. 1: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2007. – С.197-201.

116. Творення евфемізмів у західнополіських говірках // Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін: Видавництво обласної друкарні, 2005. – С. 178 – 181.

117. Творення жаргонних евфемізмів // Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся і західної частини Волині. – Луцьк; Люблін: Видавництво обласної друкарні, 2005. – С. 182 – 194.

118. Народна етимологія і словотворення // Русский язык: история, диалекты, современность: Юбилейный сборник научных трудов. – Выпуск VІ. – М.: Издательство МГОУ, 2005. – С. 49-52.

119. Контрольна робота з української діалектології: Методичні рекомендації для студентів-заочників ІІІ курсу філологічного факультету, спеціальність “Українська мова і література”. – Луцьк: Вежа, 2005. – 34 с.; 2-ге видання, перероблене й доповнене. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 36 с.

120. Західнополіські назви сонечка семикрапкового (Coccinella) // Українська мова. – 2005. – № 3. – С. 77-81.

121. Принципи аналізу суфіксації в діалектологічних дослідженнях // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2005. – № 14. – С. 64-74.

122. Західнополіські словотвірні синоніми // Діалектна лексика: лексикологічний, лексикографічний та лінгвогеографічний аспекти. Матеріали доповідей Міжнародної наукової конференції. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – С. 31-37.

123. Дублетні назви топооб’єктів Західного Полісся // Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych. – Lublin, 2005. – S. 9-16.

124. Випадки занепаду звука [г] в українських говірках // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: Материалы международной научно-методической конференции 17-18 ноября 2005 года. – Часть 1. – Брест: Издательство УО БрГУ им. А.С. Пушкина, 2005. – С. 178-187.

125. Способи творення евфемізмів у західнополіських говірках // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. – № 1-2. – С. 43-49.

126. Про чергування та заміну приголосних у процесі словотворення іменників і прикметників (на матеріалі західнополіських говірок) // Gwary i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego: Tom prac ofiarowany Prof. Michałowi Kondratiukowi. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006. – S. 55-59.

127. Українська ономастика: Роб. навч. прогр. для студ. спец. “Укр. мова та л-ра”. – Луцьк: Вежа, 2006. – 100 с.

128. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України і суміжних земель / Упорядкування, підготовка до друку і редагування Г.Л. Аркушина. – Луцьк: Вежа, 2006. – Т. І. – А – К. – 407 с. (23,71 др. арк.); Т. ІІ. – Л – Я. – 536 с. (31,15 др.арк.).

Рецензії:

 • Осташ Р., Осташ Л. Життя, закарбоване в назвах // Діалектологічні студії. 7: традиції і модерн. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2008. – С. 356-366.
 • Бучко Д. Цінне джерело для ономастичних досліджень // Наук. зап. Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: Підручники і посібники. – Вип.2 (17) 2007 – 1 (18) 2008. – С. 257 – 260.

129. Оніми в складі жаргонної лексики // Acta Onomastica. – Ročník XLVII. – Praha, 2006. – S. 71-76.

130. Реалізація категорії роду в західнополіських говірках // Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego. – Rozprawy Slawistyczne. 20. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. – S. 21-26.

131. Західнополісько-підмосковні паралелі // Русский язык: история, диалекты, современность. – Выпуск VІІ. – Москва, 2006. – С. 11-21.

132. Голоси з Підляшшя (Тексти). – Луцьк: Вежа, 2007. – 535 с.

Рецензії:

 • Бідношия Ю. Слухаймо Підляшшя! // Над Бугом і Нарвою. – 2007. – № 2. – С. 43-44.
 • Ігнатюк І. «Голоси з Підляшшя» // Наше слово. –  № 7. – 2008. – 17 лютого.
 • Бідношия Ю. Діалектні тексти зарубіжних українців як джерельна база етнографічних студій // Народна творчість і етнографія. – 2013. – №2. – С. 112–125.

133. Діалектна назва: мотивація, культурологічний аспект // Етнолінгвістичні студії. 1: Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2007. – С. 38-47.

134. Шацькі лексичні діалектизми // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки: За матеріалами І міжнародної науково-практичної конференції “Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи та напрями розвитку”.– № 11 (Ч. 1).– Луцьк, 2007.– С. 274-278.

135. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України // Науковий вісник Чернівецького університету.– Випуск 354-355.– Слов’янська філологія: Збірник наукових праць.– Чернівці: Рута, 2007.– С. 12-15.

136. Межі західнополіського діалекту // Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах. – Волинь філологічна: текст і контекст. – Луцьк: Вежа, 2007. – С. 9-31.

137. Із досліджень українських західнополіських говірок: Бібліографічний опис.– Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007.– 55 с. (У співавторстві)

138. Українська діалектологія: Робоча навч. прогр. для студ. філол.. ф-ту. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 84 с.

139. Особливості картографування мисливської лексики // Діалектна мова: сучасний стан і динаміка в часі.– К., 2008.– С. 25-28.

140. Атлас мисливської лексики Західного Полісся.– Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.– 412 с.

141. Про статус підляських говірок // Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць. – Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня” – РВВ “Вежа” Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – С. 513-520.

142. Ономастико-діалектологічна лабораторія ВНУ імені Лесі Українки // Літопис Волині / Всеукраїнський науковий часопис. –– Ч. 4. – Луцьк, 2008.– С. 199.

143. Атлас західнополіських фаунономенів. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 321 с. (37, 2 ум. др. арк.)

144. Дворівневе та додаткове картографування у регіональних атласах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (Збірник наукових праць). Випуск 12. Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя М. А. Грицака / Відп. ред. І. В. Сабадош. – Ужгород, 2008. – С. 58 – 60.

145. Дворівневе і додаткове картографування у регіональному атласі української мови // Стил: Међународни часопис. – № 7. – Београд, 2008. – С. 251-255.

146. Евфемізація онімів (на матеріалі Західного Полісся) // Tabu językowe і eufemizacja w dialektach słowiańskich / Redakcja F. Czyżewski, A. Tyrpa. – Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2008. – S. 91-99.

147. Зміна прізвиськ упродовж життя одного носія // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство. – 2008. – № 10. – С. 11-13.

148. Словник прізвиськ північно-західної України: У 3-х т. Т. І: А – И / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 412 с. (23, 95 др. арк.); Т. ІІ: І – П. – 454 с. (26,5 др. арк.); Т. ІІІ: Р – Я. – 364 с. (21, 16 др. арк.).

149. Назви осіб із суфіксом -іст-а у лемківських говірках // Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті // Studia methodologica. – Випуск 27. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 71 – 75.

150. Словник прізвиськ. Яким йому бути? // Studia Slovakistica. Випуск 10: Ономастика. Топоніміка. – Ужгород, 2009. – С. 6 – 10.

151. Словник варіантів власних імен північно-західної України / Упорядник Г. Л. Аркушин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – 372 c. (21,62 др. арк.)

Рецензія:

 • Осташ Р. І. / Студії з ономастики та етимології. 2010 / НАН України. Ін-т укр. мови. – Луцьк: ВМА “Терен”, 2010. – С. 311–317.

152. Мисливська лексика (9 лінгвістичних карт) // Атлас історії культури Волинської області / відп. Ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 100 – 101.

153. Про статус підляських говірок (межиріччя Володавки і Нареви) // Gwary północnego Podlasia. – Bielsk Podlaski – Puchły, 2008. – S. 62-68; O statusie gwar podlaskich (międzyrzecze Włodawki i Narwi) // Gwary północnego Podlasia. –Bielsk Podlaski – Puchły, 2008. – S. 55-61.

154. Зимові свята та обряди жителів Підляшшя // Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія: Збірник наукових праць. – Випуск 475-477. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – С. 603-608.

155. Малопродуктивні способи творення прізвиськ // Літопис Волині : Всеукраїнський науковий часопис. – Ч. 5. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 80-82.

156. Діалектизми як твірні основи західнополіських прізвиськ // Ukrajinistika v slovanskom kontexte na začiatku nového tisícročia : Jazykovedný zborník vedeckých štúdií venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Zuzany Hanudel’ovej, CSc. – Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2009. – C. 62-69.

157. Назви віддалених кутків села північно-західної України // Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii. – Rozprawe Slawistyczne. 22. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 27 – 31.

158. Жителі Підляшшя про свою мову // Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną wschodnią : Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi. – Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010. – S. 137 – 149.

159. Західнополіські невідмінювані деривати з суфіксальним -к- // Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі : зб. наук. пр. – Вип. 9. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 8 – 21.

160. Західнополіські фразеорепліки // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки: Мовознавство. – 2010. – №2. – С. 7-10.

161. Фольклорно-діалектологічні матеріали з Підляшшя // Міфологія і фольклор. – 2010. – № 1(5). – С. 88-96.

162. Голоси з Волинського Полісся : Тексти. – Луцьк : РВВ Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 542 с. + 2 DVD. (43,54 друк. арк.)

163. Мова фольклору і говіркове мовлення // Народна творчість українців у просторі і часі : матеріали міжнародної наукової конференції в рамках VI Міжнародного фестивалю українського фольклору “Берегиня”. – Луцьк : Терен, 2010. – С. 206–214.

164. Стверджувальні та заперечні західнополіські слова-речення // Волинь – Житомирщина : Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 22(ІІ том). – Житомир, 2010. – С. 17–22.

165. Arkuszyn H., Rieger J. Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu // Studia nad polszczyzną kresową. – T. XII. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010. – S. 237–242.

166. Українська діалектологія : робоча навч. прогр. та метод. рек. для студ. ІІ курсу денної та заочної форм навч. спец. “Укр. мова і література” / Григорій Львович Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 100 с. (4,65 друк. арк.)

167. Спогади підляшуків про виселення // Українці Холмщини і Підляшшя : історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків : зб. наук. праць. – Т. 2. – Луцьк : ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2010. – С. 253–262.

168. Іншомовні слова як твірні основи західнополіських прізвиськ // Діалектологічні студії. 9: Запозичення та інтерференція / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАНУ, 2010. – С. 305–312.

169. Українські діалектні тексти (до питання методології) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – № 1. – 2011. – С. 3–8.

170. Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 272 с. (15,81 ум. друк. арк.)

171. Діалектизми у складі молодіжного жаргону // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія; Соціальні комунікації. – Випуск 24. – 2011. – С. 51–52.

172. Підляський волинянин Петро Купрись // Літопис Волині. – 2010. – Ч. 8. – С. 126–133.

173. Прозовий фольклор та перекази з Підляшшя // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – T. V. – Lublin : PAN odział w Lublinie, 2010. – S. 9–23.

174. Дво- і тричленні власні найменування на луцьких надмогильних каменях // Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego/ – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu UMCS, 2011. – S. 85–92.

175. Варіанти особових власних імен як джерело діалектологічних досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Філологічні науки. Мовознавство. – № 1 (226). – 2012. – С. 4–6.

176. Західнополіські антропоніми з твірною основою Степан // Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego . Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi. – Rozprawy Slawistyczne. 23. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2011. – S. 27–32.

177. Чи по-людськи говорять по-луцьки? // Літопис Волині : Всеукраїнський науковий часопис. – Число 9. – 2011. – С. 133–135.

178. Західнополіська діалектологія : навчальний посібник з регіональної діалектології для студентів спеціальності “Українська мова і література”. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 256 с. (14,88 др. арк.)

179. Голоси з Берестейщини : Тексти. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 536 с. (43,44 др. арк.)

180. Hryhorij Arkušyn. Dialektsprecher versus Dialektologen (über den Status der Brester-Pins’ker Mundarten) // ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2012. Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2013. – Р. 31–37.

181. Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 556 с. (32,31 ум. др. арк.)

182. Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках / Г. Аркушин // Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття : стан і перспективи : зб. наук. праць. – Випуск 17. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – С. 5–14.

183. Народна лексика Західного Полісся / Григорій Аркушин. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 236 с. (13,72 др. арк.)

Рецензія:

 • Гримашевич Г. Системне дослідження діалектної лексики Західного Полісся // Українська мова. – 2015. –№3. – С. 119–129.

184. Частка не в західнополіських говірках / Г. Аркушин // Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст. – К. : ТОВ “КММ”, 2014. – С. 25–29.

185. Про підляське Середопістя та деякі інші регіональні святкування // Типологія та функції мовних одиниць. – 2014. – №2. – С. 5–15.

186. Придомні символічні хрести / Г. Аркушин // Cmentarze po obu stronach Bugu. – Włodawa – Lublin, 2014. – С. 93–101.

187. “Всьогó на свíти хватáє…” (фольклор, звичаї та обряди Західного Полісся у діалектологічних записах) :[вибране]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 212 с. (12,32 др.арк.).

188. Назви Багатого вечора на Західному Поліссі // Яровиця. – 2014. – №3. – С. 19–21.

189. Ігри молоді на вечорницях // Яровиця. – 2014. – №4. – С. 17–20.

190. Західнополіські ономатопи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки, мовознавство. – 2014. – № 12. – С. 56–60.

191. Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських говірках // Лінгвостилістичні студії. – 2014. – Вип. 1. – С. 6–13.

192. Деривати з твірною основою Іван у західнополіській антропонімії // Типологія та функції мовних одиниць. – 2015. – № 2. – С. 24–31.

193. Західнополіські неозначені займенники // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки, мовознавство. – 2015. – № 6. – С. 3–6.

194. Україністика в Люблінському UMCS // Українська мова. – 2015. –№3. – С. 119–129.

195. Прізвиська берестейців, мотивовані особливостями їхнього мовлення // Teka komisji polsko-ukraińskich związków kulturowych. – T. IX. – Lublin, 2014. – S. 8–15.

196. Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість // Волинь-Житомирщина : Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – № 26. – Житомир, 2015. – С. 6-14.

197. Словник зоонімів північно-західної України.  А‒ Я. ‒ Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2016. ‒ 288 с. (17,75 друк. арк.)

198. Словник західнополіських говірок. ‒ Видання друге, перероблене, виправлене і доповнене. ‒ Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2016. ‒ ХХІV + 648 с. (54,5 друк. арк.)

199. Із досвіду видання західнополіських текстів // Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. ‒ К., 2015. ‒ С. 10‒16.

200. Дві говірки с. Русино-Берестечко // Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : До 30-річчя Чорнобильської трагедії. – К., 2016.

201. Релікти дохристиянських святкувань на Західному Поліссі // Яровиця. -№ 3‒4 (9‒10). ‒ 2015. ‒ С. 53‒59.

202. Західнополіські апелятиви, однозвучні з власними іменами // Acta Onomastica. ‒ Ročník LV. ‒ Praha, 2016. ‒ S. 11‒16.

203. Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : Зб. наук. праць. ‒ Випуск 21. ‒ Ужгород, 2016. ‒ С. 7‒10.

204. “Берегиня”‒2010. Наукова конференція // Яровиця. ‒ 2016. ‒ №1‒2. ‒ С. 104‒105.

205. Словотвір зоонімів північно-західної України // Типологія та функції мовних одиниць. ‒ Луцьк, 2016. ‒ №2. ‒ С. 5‒16.

206. Контамінаційні процеси в діалектній лексиці на периферії ареалів та мов // Centrum a peryferie w opisach językoznawczych. ‒ Lublin : Wydawnictwo POLIHYMNIA, 2016. ‒ S. 9‒12.

207. Мала енциклопедія центральної Бойківщини (рецензія на: Матіїв М. Словник говірок центральної Бойківщини. ‒ К.; Сімферополь, 2013. ‒ 602 с.) // Волинь ‒ Житомирщина. ‒ 2017. ‒ Вип. 28. ‒ С. 183‒188.

208. Незмінні західнополіські іменні лексеми // Українська мова. ‒ 2017. ‒ №2 (62). ‒ С. 40‒48.

209. Сучасні клички тварин іншомовного походження // Лінгвостилістичні студії. ‒ 2016. ‒ Вип. 6. ‒ С. 8‒13.

210. Антропонімікон канадійських українців третьої хвилі імміграції (за романом У. Самчука «На твердій землі») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. ‒ Тернопіль, 2017. ‒ Вип. 1 (27) 2017. ‒ С. 8‒12.

211. Принципи побудови посібника з регіональної діалектології // Діалектологічні студії. 10 : Традиції і новаторство. ‒ Львів : Інститут українознавства ім. І. Крипʼякевича НАНУ, 2015. ‒ С.44‒50.

212. Дві говірки села Русино-Берестечко // Діалекти в синхронії та діахронії. Книга 3. ‒ К., 2018. С. 6‒15.

213. Мотиваційні групи сучасних зоонімів північно-західної України // Студії з ономастики та етимології. 2015‒2016. ‒ К., 2017. С. 14–22.

214. Антропонімія Пінщини (за романом Федора Одрача «Вощадь») // Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2017. S. 11–16.

215. Чи тотожні терміни західнополіський і волинсько-поліський говір? // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові. – К. : КММ, 2017. С. 55–62.

216. Своєрідне доповнення до словника західнополіських говірок // 5th International conference Science and society (15th June 2018). – Hamilton, Canada, 2018. С. 151–161.

217. Західнополіські вставні слова для привернення уваги співрозмовників // Лінгвостилістичні студії. Вип. 7. – Луцьк, 2017. С. 8–13.

218. Західнополіські деривати з -к-а та -ка. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку : Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дні народження професора Петра Івановича Білоусенка. Запоріжжя, 2018. С. 11–15.

219. ІІ Підляська українська наукова конференція. Українська мова. 2018. №4 (68). С. 134–137.

220. Про статус пінських говірок (за романом Федора Одрача «Вощадь») і сучасні коментарі діалектоносіїв. Справа. Беларуска-ўкраїнскі альманах. Выпуск 5. Мінск : «Смэлтак», 2018. С. 147–156.

221. Хахлацька мова на Підляшші. Українська мова. 2019. № 1 (69). С. 115–125.

222. Спогади про біженство жителів Західного Полісся. Берестейський мир: передумови і наслідки. Сборн. научных трудов. Минск : Изд. В. Хурсик, 2019. С. 3–10.

223. «Тверда» і «м’яхка» хахлацька мова. Лінгвостилістичні студії. Вип. 8. Луцьк, 2018. С. 8–17.

224. Дев’яносторіччя славної українки з Лемківщини Зузани Томашівни Ганудель. Українська мова. 2019. № 2 (70). С. 157–160.

225. Загорєнські фразеологізми (за романами волинського письменника В. Лиса). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. Випуск 48. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2019. С. 70–73.

226. Сучасні проблеми досліджень польсько-східнослов’янського мовного суміжжя (Рецензія на монографію: D. K. Rembiszewska, J. Siatkowski. Pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie. Studia wyrazowe. Warszawa, 2018). Українська мова. 2019. №3 (71). С. 144–148.

227. Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука «Блакитна сарна».І. Лінгвостилістичні студії. Вип. 11. Луцьк, 2019. С. 7–14.

228. Про одну західнополісько-гуцульську лексико-семантичну паралель. До глибин сутности мови : Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Лесюка. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. С. 15–20. (грудень)

229. Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука «Блакитна сарна». ІІІ. Лінгвістика. Збірник наукових праць. №1 (42). 2020. С. 71–78. (грудень)

230. Фразеологія роману-балади М. Нестерчука «Блакитна сарна». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія філологія. № 1 (43), 2020. С. 21–25. (грудень)

231. Говіркові слова в романі-баладі М. Нестерчука «Блакитна сарна». Волинь філологічна: текст і контекст. Українська мова в сучасному науковому вимірі. Випуск 29. 2020. С. 108-118.