Словник евфемізмів

slovnyk_evfemizmiv

slovnyk_evfemizmiv2

Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного Полісся та західної частини Волині. ‒ Луцьк ‒ Люблін, 2005. ‒ 198 с.

(Polsko-ukraińskie spotkania językoznawcze 4 Польсько-українські мовознавчі зустрічі)

“Евфемізми ‒ це слова, словосполучення чи цілі звороти, за допомогою яких мовці заміняють непристойні з їхнього погляду лексеми; термін3походить із грецької мови, що його можна перекласти як “помʼякшений вислів”. <…>

До евфемізмів відносять перифрази, слова молодіжного жіргону зі зміненою семантикою, деякі лексеми з арґо, що співзвучні із загальновживаними, слова з мовлення представників різних професійних груп (лікарів, учителів, військових, дипломатів і т.д.) та ін. Крім цього, подаємо синонімічні назви, а також лексеми, що мають фонетичні відмінності в порівнянні із загальновживаними словами, і ті, що відрізняються значеннєвими відтінками. Отже, під евфемізмами розуміємо великий шар лексики”.

З передмови, 6 стор.

 

‘Уникати роботиʼ

Діалектні евфемізми: однʼéкуватисʹ, винʹукáтисʹа, простринʹґáти, пʼіч грʹíти, шукáти вчорáшнʹого днʹа.

Жаргонні евфемізми: сачкувáти, увʼілʹнýти, линʹáти, халʹáвити, халтýрити, спрúгувати, змивáтисʹа, килúмити, шлангувáти, ша́ритисʹ, балдý ганʹáти, косúтʹ пид дурачкá.

65 стор.