“Всього на світи хватає…”

vsogo_hvatae

vsogo_hvatae2

“Всьогó на свíти хватáє…” (фольклор, звичаї та обряди західного Полісся у діалектологічних записах). ‒ Луцьк : Вежа-Друк, 2015. ‒ 212 с.

“У пропонованому збірнику вміщені записи з усіх частин Західного Полісся та деяких суміжних територій, що були здійснені з метою виявлення діалектних особливостей місцевих говірок. Ці відео та магнітофонні записи додані до текстографічних праць “Голоси з Волинського Полісся” (Луцьк, 2010), “Голоси з Берестейщини” (Луцьк, 2012) і “Голоси з Підляшшя” (Луцьк, 2007). Серед зафіксованих оповідей діалектоносіїв траплялися також і фольклорні твори та етнографічні описи, які автор вибрав з названих малотиражних видань та доповнив давнішими й пізнішими записами, що і склало основу цієї збірки.

У записах повністю збережені діалектні особливості мовлення поліщуків, передані за допомогою засобів нині чиного правопису, над багатоскладовими словами позначений наголос.

<…>

“Всьогó на свíти хватáє…” складається з таких частин: “Календарно-обрядові пісні”, “Родинно-обрядові пісні та звичаї”, “Родинно-побутові пісні”, “Дитячий фольклор”, “Звичаї, обряди”, “Легенди та перекази”, “Казки”, “Малі жанри фольклору”, “Народний сонник, передбачення”, “Замовляння, народна медицина”.

З передмови, 5‒6 стор.

 

“О… то… то роскáзував одúн чоловíк так, чýла я, як роскáзував, шо-о, кáже, жúнка шось там робúла, а йде діт та й питáється дорóгі, як там вúйти. А вонá не пиднялáся і не стáла, тúко ногóю таковó (показує), кáже: “Тудивó-тудивó і вúйдіте”. Дорóгу показáла ногóю, бо ни моглá встáти. Отó тим, кáже, жúнці все нимá колú: вонá все рóбить і рóбить, і тóлку нимáє”.

(М. О. Віліщук, 1919 р. н., с. Качин Камінь-Каширського району Волинської області; записано 01.07.1995)

184 стор.

Швидкомовка

Пришóв Прокýп –

Кіпúт гокрýп,

Пошóв Прокýп –

Кіпúт гокрýп.

Як с Прокóпом кіпúв гокрýп,

Так і бес Прокóпа кіпúв гокрýп.

(с. Сильно Ківерцівського району Волинської області; записано 1970 року)

72 стор.